Výhradní zastoupení spol. SCHWENK a BALTHAZARD & COTTE BATIMENT/LHOIST 

Ceny na vyžádání.
Poskytujeme individální slevy.


POVODNĚ
Orientační postup oprav způsobených záplavami na zdivu a omítkových vrstvách

 

 1. V částech objektu, které jsou, byť jen částečně, pod úrovní navazujícího terénu, provádět jakékoliv sanační práce, vč. čer¬pání vody ze zatopených prostor, až po dostatečném snížení hladiny spodní vody, optimálně až po poklesu hladiny spodní vody pod úroveň základové spáry. Při nedodržení tohoto požadavku může dojít k závažným static¬kým poruchám obvodo¬vého zdiva objektu.
 2.  

 3. Posouzení stavu objektu statikem.
 4.  

 5. Záplavovou vodou poškozené části objektu důkladně očistit od nánosů bláta, provést dezinfekci vhodnými prostředky, očistit omítky / zdivo pitnou vodou, optimálně vodou tlakovou.
 6.  

 7. Odstranit veškeré omítky zasažené vlhkostí na výšku min. + 20 až + 50 cm nad hranici viditelného zavlhčení (optimálně s přesahem daným 1,5 násobkem tl. zdiva), tj. vč. omítek, které nevykazují viditelnou počínající destrukci, způsobenou působením vlhkosti a vodorozpustných solí. Otlučené omítky je nutné ihned odstranit z objektu a jeho okolí, při dešti hrozí opakované vyloužení solí, příp. též infekčních bakterií, spor plísní a řas atp. s jejich následným průnikem do zdiva objektu. Spáry zdiva doporučujeme proškrábnout na hloubku cca 20 mm. Tyto práce, zejména v případě, že původní omítky byly na běžné vápenocementové bázi, mohou výrazným způsobem urychlit vysychání zdiva.
 8.  

 9. V případě vepřovicového / hliněného zdiva omítky v této fázi sanace neodstraňujeme, hrozí destrukce zdiva.
 10.  

 11. Interiéry poškozeného objektu začít ihned intenzivně větrat, pro zkrácení času, nutného pro alespoň částečné vysušení zdiva využít vhodných vysoušečů, snižujících primárně relativní vlhkost vzduchu v postižených místnostech. Přímé vysoušení zdiva, např. teplomety apod., je nepřípustné, hrozí vznik statických poruch zdiva.
 12.  

 13. Kontaktovat zástupce naší společnosti pro posouzení konkrétního stavu objektu na místě (místní šetření) s následným bezplatným technologickým a cenovým návrhem postupu dalších prací vč. návrhu užití vhodných technologií a materiálů pro sanaci zavlhlého zdiva.
 14.  

 15. V provozních místnostech objektů (tam, kde to provozní, estetické, hygienické a další požadavky umožní), u kterých dochází / hrozí opakované zaplavení povodňovou vodou doporučujeme po otlučení poškozených omítek a proškrábnutí spár provést pouze cca 3 – 4 násobný nátěr / malbu obnaženého zdiva vápenným nátěrem, připraveným z cca 2 – 3 měsíce uleželého hašeného vápna, nebo uleželého váp. hydrátu. Převažující většina průmyslově připravovaných vápenných nátěrů obsahuje disperzní složky, které snižují paropropustnost nátěrů / maleb s následným zpomalením vysychání zdiva a poruchami nátěrů / maleb. Obdobný postup, na základě našich dlouholetých zkušeností, doporučujeme užít i pro vnější soklové části objektů, zasažených záplavovou vodou. Nové omítkové vrstvy je v těchto případech vhodnější nanést cca 12 měsíců po odstranění omítek, zasažených povodní.
 16.  

 17. Konečné povrchové úpravy (štuky, malby, nátěry) nově provedených sanačních omítkových vrstev musí být dostatečně paropropustné – musí splňovat základní podmínku - difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2 m (ekvivalentní difúzní tloušťka), fas. nátěry navíc musí splňovat podmínku, že koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2h0,5.

Základní materiály SCHWENK, vhodné pro opravy povodňových škod

 • Trasvápenná zdící malta SCHWENK TM 5 – pro dozdívky poškozeného zdiva, výměny cihel silně poškozených vlhkostí a solemi, obsahuje suevitský tras
 • Dvouvrstvý sanační systém SCHWENK SGP WTA:
  • přednástřik – „špric“ SCHWENK TVP WTA
  • vyrovnání hrubých nerovností podkladu – SCHWENK SAN-TP
  • jádrová vrstva – podkladní sanační omítka SCHWENK SGP WTA tl. 10 mm
  • svrchní vrstva – sanační omítka SCHWENK SP WTA tl. 15 mm (max. zrno 1,5 mm)
 • Jednovrstvý sanační systém SCHWENK SP WTA:
  • přednástřik – „špric“ SCHWENK TVP WTA
  • vyrovnání hrubých nerovností podkladu – SCHWENK SAN-TP
  • svrchní vrstva – sanační omítka SCHWENK SP WTA optimálně v tl. 20 mm (max. zrno 1,5 mm)
 • Jednovrstvý sanační systém SCHWENK SAN TP (pro zdivo s původně nízkým zavlhčením a zasolením):
  • přednástřik – „špric“ SCHWENK TVP WTA
  • vyrovnání hrubých nerovností podkladu – SCHWENK SAN-TP
  • svrchní vrstva – sanační omítka SCHWENK SAN-TP v min. tl. 20 mm (max. zrno 1,2 mm)
 • Sjednocení vzhledu povrchů (zrnitosti) původních a nově provedených omítkových vrstev
 • Konečná barevná povrchová úprava – nátěr fasád, malby
  • vápenný nátěr s velmi vysokou hydrofobitou na přírodní bázi a dlouholetou trvanlivostí Prodexor K

Nabízíme široký sortiment materiálů a technologií pro opravy omítkových vrstev v interiéru i exteriéru vč. materiálových řešení pro omítání zavlhlého a zasoleného zdiva. Jejich užití odvisí od konkrétního posouzení stavu objektu na místě.

Telefonická a mailová řešení problémů se zavlhlým zdivem mohou být nepřesná, nevystihující konkrétní stav objektu. Z tohoto důvodu upřednostňujeme provedení místního šetření s následným zpracováním konkrétního technologického a cenového návrhu – vše bezplatně. Kontaktujte naše specialisty, kteří se vašim požadavkům budou obratem věnovat.


Ochrana osobních údajů – GDPR
ODBkM2I4MW